Milestone: Czech police declares 11 deceased politburo members fully responsible for the killings of refugees on the Iron Curtain! What about the surviving ones?

Open press release in Czech

Milník: Podle české policie nese 11 zesnulých členů politbyra plnou zodpovědnost za zabíjení uprchlíků na hranicích! A co ti, kteří jsou ještě naživu?

Praha, 2. prosince 2020. Přelomové rozhodnutí vydané minulý týden Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie České republiky (ÚDV) konstatuje, že 11 zesnulých členů politbyra Komunistické strany Československa z 80. let svým jednáním “naplnili všechny povinné znaky skutkové podstaty zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby” a nese plnou zodpovědnost za zabíjení, zraňování, zatýkání a kriminalizaci neozbrojených uprchlíků, kteří se snažili utéci z komunistického bloku na Západ. Platforma evropské paměti a svědomí vítá tento významý posun, který je výsledkem trestních oznámení podaných v Německu a v České republice v rámci projektu “Justice 2.0“, a ptá se: a co členové politbyra, kteří jsou ještě naživu?

Usnesení ÚDV bylo vydáno ve čtvrtek 26. listopadu 2020. Na 31 stránkách dokument detailně rozepisuje osobní účast a zodpovědnost každého z 11 členů předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa (politbyra). Opírá se přitom o seznam případů německých a českých civilistů z 80. let 20. století, kteří byli zabiti, zraněni nebo zatčeni na železné oponě v Československu při pokusech odejít na Západ.

Jde o výsledek probíhajícího vyšetřování, které bylo zahájeno v České republice v listopadu 2019 v reakci na trestní oznámení, které podala Platforma v září 2017. Jediným problémem je, že všech 11 mužů je dnes již po smrti. Několik členů politbyra je však stále ještě naživu.

Do dnešního dne nebyl odsouzen žádný člen politbyra za žádný zločin spáchaný během diktatury (sic!).

“Policejní závěry o jednoznačné trestněprávní odpovědnosti členů politbyra představují výrazný posun v hodnocení těchto zločinů nejen pro českou společnost, ale také v mezinárodním měřítku,” říká Dr. Neela Winkelmannová, bývalá výkonná ředitelka Platformy, nyní manažerka projektu Platformy JUSTICE 2.0. “Jme zvědavi na další vývoj, který nyní musí následovat. Ještě v roce 2016 zamítl stejný policejní úřad předchozí trestní oznámení týkající se 246 civilistů zabitých na železné oponě jako neopodstatněné.”

“Policejní rozhodnutí popisuje 21 případů obětí železné opony. Devět z nich bylo zabito, ale dvanáct přežilo a čeká na spravedlnost. Veřejnost už od pádu komunismu očekává, že policie bude daleko úspěšnější v případě žijících pachatelů.”, říká Peter Rendek, výkonný ředitel Platformy.


Prague, 2 December 2020. In its milestone decision published last week, the Czech Office for Documentation and Investigation of Communist Crimes of the Police of the Czech Republic declares that 11 deceased members of the 1980s’ politburo of the Communist party of Czechoslovakia are fully responsible for the killing, wounding, arresting and criminalising of unarmed refugees trying to flee the Communist bloc to the West. The Platform of European Memory and Conscience welcomes the significant development, which is a result of the criminal complaints filed in Germany and the Czech Republic within its “Justice 2.0” – project, and asks: what about the members of the politburo who are still alive?

The milestone decision of the Office for Documentation and Investigation of Communist Crimes of the Police of the Czech Republic was published on Thursday 26 November 2020. On 31 pages, the police elaborates in detail the personal involvement and responsibility of each of 11 members of the Presidium of the Central committee of the Communist Party of Czechoslovakia (a.k.a. politburo) from the 1980s in a list of cases of German and Czech civilians killed, injured and arrested at the Iron Curtain in Czechoslovakia while trying to cross to the West.

This is a result of the ongoing police proceedings which were opened in the Czech Republic in November 2019 in response to a detailed complaint filed by the Platform in September 2017. The only problem is that the 11 men are all deceased as of today. However, several members of the politburo are still alive now.

Until this day, no politburo member has been sentenced for any crime committed during the dictatorship (sic!).

“The police conclusions about the unambiguous criminal liability of the politburo members represent a large shift in the assessment of these crimes not only within Czech society, but also on an international scale,” says Dr. Neela Winkelmann, former Managing Director of the Platform, now responsible for the “Justice 2.0” project. “We are looking forward to further developments which now must follow. Only in 2016, the same police office had dismissed a previous complaint about 246 civilians killed on the Iron Curtain as unsubstantiated”.

“The police decision lists the cases of twenty-one victims of the Iron Curtain. Nine of them were killed, but twelve survived and are waiting for justice. Since the fall of Communism, the public has been expecting a much larger rate of success of police investigations of living perpetrators.”, says Peter Rendek, Managing Director of the Platform.

In its “JUSTICE 2.0” project, the PEMC is systematically documenting violations of human rights of citizens during the Communist regime. The PEMC sees the killing of civilians trying to overcome the Iron Curtain as a crime against humanity. Former senior officials of the Communist regime responsible for killings of civilians at the borders in Czechoslovakia are currently under investigation in the Czech Republic, Germany and Poland.

Since 2019, the PEMC has been documenting further cases of victims of the Iron Curtain (killed, injured, imprisoned) in cooperation with the Centrum Historii Zajezdnia in Wroclaw.