“JUSTICE 2.0” on 19 February 2016 at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic, Brno

English version below.

JUSTICE 2.0
mezinárodní spravedlnost pro nepromlčitelné zločiny komunismu

d i s k u s n í   s e m i n á ř

pod záštitou děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity doc. JUDr. Markéty Selucké, Ph.D. a předsedy Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefa Baxy

19. února 2016, 11.00-14.30 hod
Nejvyšší správní soud, Moravské náměstí 6, Brno, Plenární sál

Moderátorka: Veronika Sedláčková (ČRo Radiožurnál)

Program:

 • 11.00 – 11.05   Zahájení – (zástupce NSS, v jednání)
 • 11.05 – 11.15    Úvodní slovo – doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., proděkan Právnické fakulty MU Brno
 • 11.15 – 11.30    Představení projektu – Mgr. Neela Winkelmannová, Ph.D., výkonná ředitelka Platformy evropské paměti a svědomí
 • 11.30 – 12.00   Druhy pachatelství u popsaných případů – Prof. Dr. Frank Meyer, Ll.M., katedra trestního práva a trestního řádu včetně mezinárodního trestního práva Univerzity v Curychu, Švýcarsko
 • 12.00 – 12.30   Nadnárodní zodpovědnost za stíhání a prevenci mezinárodních zločinů – Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Albin Eser, MCJ, emeritní ředitel Ústavu Maxe Plancka pro zahraniční a mezinárodní trestní právo, bývalý soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, Freiburg, Německo
 • 12.30 – 13.00   Diskuse.  Zúčastní se Illimar Lepik von Wirén, předseda pracovní skupiny pro novou nadnárodní instituci spravedlnosti, Ministerstvo spravedlnosti, Estonsko, Dr. Nika Bruskina z Právnické fakulty Univerzity ve Vilniusu, Litva a další
 • 13.00 – 13.30   Raut
 • 13.30 – 14.30   Promítání dokumentárního filmu JUSTICE 2.0

Tlumočení zajištěno

 

JUSTICE 2.0
International Justice for the Non-prescriptible Crimes of Communism

d i s c u s s i o n   s e m i n a r

under the auspices of the Dean of the Faculty of Law, Masaryk University  doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. and the Chairman of the Supreme administrative court of the Czech Republic JUDr. Josef Baxa

19 February 2016, 11.00-14.30
Supreme administrative court, Moravské náměstí 6, Brno, Czech Republic, Plenary Hall

Moderator: Veronika Sedláčková (Czech Radio)

Programme:

 • 11.00 – 11.05   Welcome – (representative of the Supreme administrative court, tbc)
 • 11.05 – 11.15    Introduction – associate prof. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., Vice-dean, Faculty of Law, Masaryk University
 • 11.15 – 11.30    Presentation of the project – Mgr. Neela Winkelmannová, Ph.D., Managing Director, Platform of European Memory and Conscience
 • 11.30 – 12.00   Modes of perpetration – Prof. Dr. Frank Meyer, Ll.M., Department of criminal law and criminal procedure including international criminal law, University of Zürich, Switzerland
 • 12.00 – 12.30  Supranational responsibility for the prosecution and prevention of international crimes – Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Albin Eser, MCJ, Director emeritus, Max Planck Institute for foreign and international criminal law, former judge of the ICTY, Freiburg Germany
 • 12.30 – 13.00   Discussion. With the participation of Illimar Lepik von Wirén, Chairman of the working group for a new supranational institution of justice, Ministry of Justice, Estonia, Dr. Nika Bruskina, Faculty of Law, Vilnius University and others
 • 13.00 – 13.30   Refreshments
 • 13.30 – 14.30   Screening of the documentary film JUSTICE 2.0

Simultaneous interpretation provided

 

——————————————————–

 

The Platform of European Memory and Conscience is cordially inviting to a discussion seminar “JUSTICE 2.0″ under the auspices of Associate Prof. Dr. Markéta Selucká, Dean of the Faculty of Law, Masaryk University and Dr. Josef Baxa, Chairman of the Supreme Administrative Court of the Czech Republic. The event will take place on Friday 19 February 2016 from 11.00-14.30 p.m. at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic, Moravské náměstí 6, Brno, Plenary Hall, in partnership with the European Law Student Association ELSA.

At the seminar, we will present the results of the project “International Justice for the Communist Crimes” during which we identified surviving persons responsible for crimes against humanity committed under Communism in Europe. They include the surviving members of the Presidium of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia and others.

Speakers will be the project manager Dr. Neela Winkelmann and members of the International Legal Advisor Team of the Platform of European Memory and Conscience Prof. Dr. Frank Meyer, Head of the Department of criminal law and criminal procedure including international criminal law at the University of Zurich, Switzerland, and Prof. Dr. Dr. h.c. Albin Eser, Director emeritus of the Max Planck Institute for foreign and international criminal law and former judge at the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia from Freiburg, Germany.

The seminar will be followed by a screening of the documentary film JUSTICE 2.0 from 13.30-14.30 p.m.

We look forward to meeting you at the event.

Video

Part 1 (audio starts at 08:30min)

Part 2

Part 3

 Photo gallery